info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

Natječaj za izbor dekana Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu

21.07.2023.

Na temelju članka 28.  Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne Novine: 119/2022), članka 31. i 32 Statuta Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu te Odluke Upravnog vijeća (Klasa: 003-01/23-02/24, Urbroj: 104-01-23-7 od dana 26. lipnja 2023. godine Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu raspisuje

NATJEČAJ

za izbor dekana Veleučilišta  „Marko Marulić“ u Kninu

I. Dekan/ica Veleučilišta »Marko Marulić« u Kninu izabire se na 3 godie, na mandatno razdoblje od 1. listopada 2023. godine do 30. rujna 2026. godine.

II. Za dekana/icu Veleučilišta »Marko Marulić« u Kninu može biti izabran nastavnik/ca na znanstveno-nastavnom radnom mjestu ili radnom mjestu viši predavač ili profesor stručnog studija i profesor stručnog studija u trajnom zvanju.

 

III. Kandidata za dekana/icu Veleučilišta »Marko Marulić« u Kninu bira Upravno vijeće na način predviđen Zakonom i Statutom Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu.

 

IV. Izabrani dekan/ica sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme za položajno radno mjesto dekana u punom radnom vremenu.

V. Pravo na prijavu imaju svi pristupnici koji su državljani zemalja Europskog gospodarskog prostora za koje ne postoje privremene zapreke za zapošljavanje. Pristupnici koji nisu hrvatski državljani trebaju dostaviti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika uz minimalnu razinu C2 u govoru, čitanju i pisanju.

VI. Pristupnici natječaja za izbor dekana/ice Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu obvezni su uz prijavu na natječaj priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • program rada za trogodišnje mandatno razdoblje
  • odluku o izboru na odgovarajuće znanstveno-nastavno, odnosno nastavno radno mjesto
  • pisanu suglasnost za objavu imena i prijedloga programa rada na mrežnim stranicama Veleučilišta
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
  • adresu elektroničke pošte

VII. Cjelokupnu dokumentaciju traženu natječajem, pristupnici su dužni dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, DVD, memorijski stick…).

VIII. Navedena natječajna dokumentacija dostavlja se obvezno u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za izbor dekana –Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu.

IX. Natječaj za dekana/icu objavljuje se u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskim stranicama Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

X. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Kao početni dan roka uzima se prvi sljedeći dan od objave natječaja u Narodnim novinama.

XI. Prijave s dokumentacijom predaju se isključivo preporučenom poštom na adresu: Veleučilište u „Marko Marulić“ u Kninu, Kralja Petra Krešimira IV. br. 30, 22300 Knin

XII. Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave te osobe čija prijava ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

XIII. Pristupnici će biti obavješteni o održavanju sjednica Vijeća Veleučilišta i Upravnog vijeća isključivom putem elektroničke pošte i putem Internet stranice Veleučilišta.

XIV. Pristupnici su sukladno Statutu Veleučilišta dužni prezentirati program rada Vijeću Veleučilišta te u slučaju zahtjeva članova Upravnog vijeća i Upravnom vijeću Veleučilišta.

XV. Pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

XVI. Pristupnici koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

XVII. Pristupnik koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. točka f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

XVIII. Pristupnik koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pročišćeni tekst zakona (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

XIX. Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN br. 84/21) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

XX. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu

Ana Marić. mag. oec.

 

 

Klasa: 602-04/23-01/08
Urbroj: 104-01-23-1
Knin, 18. srpnja 2023. godine

 

Natječaj za izbor dekana 2023

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu