Odluka o prijemu polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa