Ured za studentski standard

Rukovoditelj ureda za studentski standard:
Ana Marić, struč. spec. oec.
Telefon: + 385 (22) 668 130
E-mail: ana.maric@veleknin.hr

Viši stručni referent za studentski standard:
Ivana Tomić, bacc. oec.
Telefon: + 385 (22) 668 131
E-mail: ivana.tomic@veleknin.hr