Nastavna i izdavačka djelatnost

Viši stručni referent za poslove nastavne i izdavačke djelatnosti: Anita Jurica, bacc. oec.

Telefon: + 385 (22) 668 121

E-mail: anita.jurica@veleknin.hr