Sara Nasić

Naziv teme: Aromatski profil kupinovih vina
Mentor: Tomislav Svalina, pred.
Termin obrane: 30.10.2019. 13:00
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor: Tomislav Svalina, pred.
  • Predsjednik povjerenstva: Marko Šuste, v. pred.
  • Član povjerenstva: Žana Delić, pred.
Studij: