Sanja Jukić

Naziv teme: Diverzifikacija ruralnog turizma na području Šibensko – kninske županije
Mentor: Lovorka Blažević, v. pred.
Termin obrane: 03.10.2019. 17:30
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor: Lovorka Blažević, v. pred.
  • Predsjednica povjerenstva: Valentina Vinšalek Stipić, v. pred.
  • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij: