Mihaela Banić

Naziv teme: Percepcije i stavovi o ukrasnim karakteristikama i primjeni mediteranskog vazdazelenog drveća i grmlja
Mentor: doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred.
Termin obrane: 12.12.2019. 13:00
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Predsjednik Povjerenstva: Tomislav Svalina, pred.
  • Mentor: doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred.
  • Član Povjerenstva: dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred.
Studij: