Laura Mrđen

Naziv teme: Osnove poslovne komunikacije
Mentor: Linda Martić – Kuran, v. pred.
Termin obrane: 30.09.2019. 12:00
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

Mentor: Linda Martić – Kuran, v. pred.
Predsjednik povjerenstva: Željko Zrno, v. pred.
Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.

Studij: