Poljoprivreda krša

Trajanje studija: 3 godine (180 ECTS bodova)
Usmjerenja: Biljna proizvodnja i Stočarstvo krša
Preddiplomski stručni studij Poljoprivreda krša-Biljna proizvodnja (razina 6 po HKO)
Polaznici će po završetku studija biti sposobni:
•    procijeniti stanje i trendove u području biljne proizvodnje te suvremene potrebe u održivom razvoju ruralnog prostora
•    efikasno upravljati poljoprivrednim gospodarstvom interpretirati glavne biološke, kemijske, pedološke, ekološke, meliorativne i tehnološke čimbenike uzgoja biljaka,
•    kreativno koristiti tehnologiju proizvodnje voćarskih, povrtnih i drugih kultura te voditi suvremene tehnološke procese unutar srodnih poljoprivrednih grana
•    upravljati nabavom repromaterijala, mehanizacije i opreme
•    samostalno voditi tehnološke procese iz područja biljne proizvodnje
•    odabrati i za uzgoj preporučiti kulture i sorte/hibride koji odgovaraju specifičnim agroekološkim uvjetima te procijeniti agronomska svojstva novih sorata i hibrida s ciljem donošenja preporuka za proizvodnju i poslovanje
•    odgovorno se ponašati prema prirodnom okolišu
•    sposobni komunicirati na stranom jeziku i informatički pismeni
•    kreativno koristiti dostignute sposobnosti teorijskog i praktičnog učenja u stjecanju novih znanja i spoznaja iz biljnih znanosti (nastavak obrazovanja kroz formalne i neformalne oblike)
Preddiplomski stručni studij Poljoprivreda krša-Stočarstvo krša (razina 6 po HKO)
Polaznici će po završetku studija biti sposobni:
•    interpretirati tehnološke, zdravstvene i ekonomske zahtjeve u uzgoju domaćih životinja, ribarstvu, pčelarstvu te proizvodnji proizvoda animalnog podrijetla
•    organizirati rad i samostalno upravljati tehnološkim procesima u animalnoj proizvodnji
•    izvoditi terenski i laboratorijski rad iz područja animalnih znanosti
•    upravljati  poslovima prometa stočarskih proizvoda i opreme u stočarstvu
•    osmišljavati  rješenja i prijenos znanja u poslovanju poljoprivrednih gospodarstava u domeni stočarske proizvodnje
•    procijeniti i predložiti praktična rješenja za zadovoljenje etoloških potreba životinja ovisno o vrsnoj pripadnosti
•    biti pripremljeni za timski i individualni rad te poslovnu komunikaciju (analiza stanja, pisanje zahtjeva i izvještaja za projekte, javno priopćavanje)
•    odgovorno se ponašati prema prirodnom okolišu
•    komunicirati na stranom jeziku i biti informatički pismeni
•    kreativno koristiti dostignute sposobnosti teorijskog i praktičnog učenja u stjecanju novih znanja i spoznaja iz animalnih znanosti (nastavak obrazovanja kroz formalne i neformalne oblike)