Uprava

Dekanica:
Lovorka Blažević, v.pred.

Prodekanica za nastavu
Emilija Friganović, v. pred.

Prodekanica za poslovanje i suradnju s gospodarstvom
Anita Pamuković, v. pred.

Prodekanica za znanstveni rad i međunarodnu suradnju
dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred.

Upravno vijeće:

  • Ana Marić
  • doc. dr. sc. Mladenka Šarolić
  • Ivan Uzun
  • Biserka Vujić
  • Miroslav Zorić