ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
MOODLE     Studomat     STUDENTSKA SLUŽBA     Upisi     WEBMAIL     KONFERENCIJA     HOSTEL         HR   •   EN

Ekonomski i normativni okvir poduzetništva

Studij: Stručni diplomski studij Ekonomski i normativni okvir poduzetništva (razina 7 po HKO)


Trajanje studija: 2 godine ( 120 ECTS bodova )


Stručni naziv: magistar/magistra ekonomije (mag. oec.)


Uvjet za upis: završen stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili preddiplomski sveučilišni studij iz polja ekonomija ili polja pravo


 

Polaznici će po završetku studija biti sposobni:
•    sintetizirati teorijska znanja o zakonskom okviru unutar kojeg se odvija poslovanje u Republici Hrvatskoj i EU te na temelju stečenih znanja prepoznati i prilagoditi se praktičnim situacijama s kojima će se suočavati
•    kritički valorizirati teorijska znanja iz područja poduzetništva te ih koristiti kao podlogu za organiziranje poslovnih procesa
•    koristiti različite poslovne strategije ka ostvarivanju ciljeva poduzeća
•    upravljati poslovnim i administrativnim procesima na način da osiguraju efikasan i efektivan rad na poslovima gdje su angažirani
•    analizirati poslovno okruženje s naglaskom na prepoznavanje poslovnih prilika i prijetnji koje mogu biti temelj detektiranja elemenata uspjeha poslovnog procesa
•    vrednovati novčane tokove, trajna i obrtna sredstva investicijskog projekta poduzetnika te pripremiti projekciju računa dobiti i gubitka, ekonomskog i financijskog toka investicijskog projekta
•    argumentirati prihvatljivost poduzetničkog projekta temeljem ekonomsko – financijske analize izrađene uz pomoć suvremenih računalnih alata i tehnika
•    prepoznati, analizirati i interpretirati razlike i specifičnosti modela korporativnog upravljanja
•    odlučivati i provoditi odluke te djelovati u različitim situacijama vezanim za ustrojstvo i funkcioniranje društva kapitala
•    analizirati temeljne pojmove, principe i zakonitosti iz područja poslovne ekonomije, te klasificirati način primjene ekonomskih zakona u funkcioniranju poduzeća
•    samostalno voditi postupke osiguranja plaćanja za naplatu potraživanja
•    primijeniti tehnike financijske analize i provjeriti vjerodostojnost financijskih izvještaja
•    razumjeti djelovanja financijskih tržišta te obrazložiti značenje i ulogu financijske analize u procesu poslovnog odlučivanja
•    kreativno i kritički promišljati integriranu marketinšku pri izradi komunikacijskog plana za poduzeće ili specifičan proizvod
•    primijeniti načela i propise iz područja međunarodnog i trgovačkog prava RH , radnog i socijalnog prava u svrhu izrađivanja uobičajenih akata i podnesaka
•    voditi poslovne komunikacije na engleskom jeziku i koristiti informatičku tehnologiju u svom poslu
•    sudjelovati u pripremi, izradi i provedbi projekata

KONTAKT

 

  Adresa: Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

  Tel: +385 (22) 664 450

  Email: info@veleknin.hr

OIB:   13664089430

IBAN:   HR7424070001100148180

SWIFT:   OTPVHR2X